Thêm mới, xóa 1 danh mục ở một menu cụ thể

1. Thêm mới danh mục
Để thêm mới danh mục vào menu đang được chọn bạn nhấn vào nút “Thêm nhiều danh mục” màu xanh. Màn hình popup thêm danh mục sẽ hiện ra như hình sau:Những danh mục đã được tick chọn là danh mục đã năm trong menu hiện tại được họn rồi, những danh mục chưa tick là những danh mục chưa thuộc menu đang được chọn. bạn có thể thay đổi bằng việc tick chọn hoặc tick bỏ danh mục rồi nhấp xác nhận đề hoàn thành.

Bạn cũng có thể thêm mới từng 1 danh mục 1 vào menu đang được chọn bằng cách tìm kiếm 1 danh mục rồi nhấn “Thêm danh mục”:

 

2. Xóa danh mục

Ở cuối mỗi dòng danh mục đều có nút "Xóa khỏi menu", nhấn nút này nếu bạn muốn xóa danh mục nào đó ra khỏi menu

Mục Tiêu Của DKSOFT : Liên Tục Nghiên Cứu Đổi Mới Để Đưa Ra Những Sản Phẩm Công Nghệ.

Những giải pháp trực tuyến hiệu quả nhất, tốt nhất và đem lại cho khách hàng những dịch vụ tối ưu nhất.