Thêm mới ảnh quảng cáo

Bạn nhấp vào nút "Thêm mới" ở màn hình danh sách quảng cáo, để chuyển đến màn hình thêm mới quảng cáo.

 


Ở đây bạn bắt buộc bải nhập tiêu đề, tải ảnh lên, chọn vị trí hển thị để thêm mới. Kích thước ảnh quảng cáo sẽ được kỹ thuật điền trước tùy thuộc vào vị trí hiển thị bạn chọn.

Hướng dẫn bằng Video

Mục Tiêu Của DKSOFT : Liên Tục Nghiên Cứu Đổi Mới Để Đưa Ra Những Sản Phẩm Công Nghệ.

Những giải pháp trực tuyến hiệu quả nhất, tốt nhất và đem lại cho khách hàng những dịch vụ tối ưu nhất.