Sửa, xóa bài viết

Làm như hướng dẫn ở mục "Thêm bài viết" để vào mục "Quản trị bài viết"


1. Sửa bài viết

Ở màn hình danh sách bài viết, ở cuối mỗi dòng thông tin bài viết đều có thể hiển thị nút “Sửa”, Bạn nhấp vào đó để chuyển đến màn hình sửa bài viết ở dòng tương ứng. Màn hình bài viết hoàn toàn giống với màn hình thêm mới, các đã được điền dữ liệu có sẵn, Bạn chỉ cần chỉnh sửa thông tin rồi nhấp “Lưu lại” để hoàn thành và quay lại danh sách bài viết hoặc nhấn “Quay lại” để không lưu và quay trở về danh sách bài viết.
 

3. Xóa bài viết

Ở màn hình danh sách bài viết, ở cuối mỗi dòng thông tin bài viết đều có thể hiển thị nút “Xóa”, Bạn nhấp vào đó để xóa bài viết ở dòng tương ứng.
Để xóa nhiều bài viết cùng một lúc ở màn hình danh sách bài viết, bạn nhấp tick chọn vào ô tick cuối mỗi dòng bài viết, rồi nhấp nút “Xóa nhiều bản ghi”.

 

Hướng dẫn bằng Video

Mục Tiêu Của DKSOFT : Liên Tục Nghiên Cứu Đổi Mới Để Đưa Ra Những Sản Phẩm Công Nghệ.

Những giải pháp trực tuyến hiệu quả nhất, tốt nhất và đem lại cho khách hàng những dịch vụ tối ưu nhất.