Cách thêm mới danh mục

Để thêm mới 1 danh mục, bạn nhấn "Thêm mới" ở góc trên bên trái, mở ra màn hình thêm mới danh mục:


Màn hình thêm mới danh mục có 2 tabs: Thông tin chung và SEO. Tabs SEO dùng cho việc seo website lên google, sẽ được giới thiệu kỹ hơn bởi nhân viên kinh doanh.
Tabs thông tin chung bạn cần phải làm các việc sau:
- Bạn bắt buộc phải nhập tiêu đề
- Chọn cấp cha nếu danh mục bạn muốn thêm là con của danh mục nào đó, không chọn sẽ mặc định danh mục bạn muốn thêm là danh mục gốc.
- Bạn phải chọn kiểu danh mục để xác định danh mục bạn thêm thuộc kiểu nào (tin tức, sản phẩm, bài viết, file, thư viện ảnh, liên kết, video,…)
- Bạn phải chọn menu mà danh mục này muốn hiện (Menu được kỹ thuật định sẵn, mặc đinh là chọn tất cả menu).
- Icon bạn có thể tải ảnh lên hoặc không tùy vào từng website
- Nhấp vào kích hoạt để hiển thị danh mục ra website.

Nhấn "Lưu lại" để hoàn thành hoặc "Quay lại" để hủy

Hướng dẫn bằng Video

Mục Tiêu Của DKSOFT : Liên Tục Nghiên Cứu Đổi Mới Để Đưa Ra Những Sản Phẩm Công Nghệ.

Những giải pháp trực tuyến hiệu quả nhất, tốt nhất và đem lại cho khách hàng những dịch vụ tối ưu nhất.